หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักแว่น
" หนองผักแว่นน่าอยู่ เชิดชูภูมิปัญญา นำพาความรู้
มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
วิสัยทัศน์ อบต.หนองผักแว่น
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักแว่น
1
2
 
นายกำพล ผลเพียร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักแว่น
 

 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหวงท้องถิ่น ลบ. [ 22 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 72 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทาง [ 22 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 50 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนซับจำปา-บัวชุม ถึงบ้านนายหาร มีต [ 9 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 99 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าอาคารเอนกประสงค์ ถึงถนนคอนกรีตเ [ 9 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 75 
 
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 13 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 25 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอส [ 13 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 25 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หร [ 9 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 52 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หร [ 9 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 36 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หร [ 9 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 128 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนซับจำปา [ 6 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 41 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าอาคารเอ [ 6 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 51 
 
 
 
 
 
  ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 เม.ย.-30 ก.ย. พ.ศ. 2563) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว100  [ 25 ก.ย. 2563 ]
การเข้ารับประกาศเกียรติคุณ ตามโครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards 2020 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2957  [ 25 ก.ย. 2563 ]
การจัดทำระบบลงทะเบียนตัวแทนหน่วยงานเพื่อเข้าใช้ระบบ ODRS เพื่อรองรับการลงทะเบียนตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.3/ว2945  [ 25 ก.ย. 2563 ]
โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2958  [ 25 ก.ย. 2563 ]
การจัดส่งผลิตภัณฑ์ หรือสื่อการเรียนการสอน ของโครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส และโครงการ มือสะอาด สร้างสุขภาพดี กศ. มท 0816.1/ว2950  [ 25 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17051-17080 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.ย. 2563 ]
การรายงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2949 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.ย. 2563 ]
ขอให้จังหวัดเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเข้าข้อมูลเฉพาะปีงบประมาณ 2563 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กันยายน 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2948  [ 24 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2947 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.ย. 2563 ]
ขอส่งสำเนาแผนการตรวจสอบ ตบ. มท 0805.4/ว5622  [ 24 ก.ย. 2563 ]
การคืนเงินค่าลงทะเบียนตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2563 สน.คท. มท 0808.4/ว2932  [ 24 ก.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว2927 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 24 ก.ย. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2943  [ 24 ก.ย. 2563 ]
รับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้รงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการอุทธรณ์คำวินิจฉัยการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2941 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.ย. 2563 ]
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว2939  [ 24 ก.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (งวดที่ 2) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2931  [ 24 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการเข้ารับป้ายและเกียรติบัตร ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2929 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 23 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงกาสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2925 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงกาสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2924 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2923 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2563 ]
สน คทหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงิน และการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corporate Online สน.คท. มท 0808.2/ว2911  [ 23 ก.ย. 2563 ]
แจ้งเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ออกจากบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 4 ราย ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2919  [ 23 ก.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาให้ความเห็นประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2920 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 23 ก.ย. 2563 ]
อัตราค่าบริการสาธารณสุขฯ หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา ด้านค่าบริการรังสีวินิจฉัย กค. มท 0803.3/ว2918  [ 23 ก.ย. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16339-16361  [ 23 ก.ย. 2563 ]
 
 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 24 สิงหาคม 2563 [ 16 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 116 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 [ 16 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 123 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 7/2563 เมื่อ 30 กรกฎาคม 2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 347 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 252 
ที่ ลบ 0023.5/ว 937 เรื่อง โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 156 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 6/2563 เมื่อ 25 มิถุนายน 2563 [ 29 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 430 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 [ 29 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 365 
ที่ ลบ 0023.5/ว 781 เรื่อง โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ [ 15 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 117 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม2563 [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 319 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 326 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 [ 27 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 368 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 [ 27 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 359 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 435 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 367 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 [ 5 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 457 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 [ 5 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 420 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 [ 28 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 466 
ที่ ลบ 0023.2/ว 1903 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต. จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 [ 25 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 461 
ที่ ลบ 0023.2/ว 1904 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 [ 25 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 494 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ. จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 407 
 
 
อบต.ท่ามะนาว คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบร [ 5 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 125 
ทต.ดีลัง เทศบาลตำบลดีลังจัดโครงการธนาคารน้ำใต้ดินกักเก็บน้ำไว้ช่วงหน้าแล้ง เพื่อแก้ไขปัญห [ 28 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 29 
อบต.มะนาวหวาน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตรวจรับโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 3 ,หมู่ที่ [ 28 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.มะนาวหวาน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตรวจรับโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 8 ตำบลมะนาว [ 28 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.มะนาวหวาน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal ห [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 12 
อบต.มะนาวหวาน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal หมู่ [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 11 
ทต.ดีลัง โครงการพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ.2563 [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 64 
อบต.หัวสำโรง โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 21 
ทต.แก่งเสือเต้น กิจกรรมทำความสะอาดบ่อพักน้ำใสของเทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 23 
อบต.มะนาวหวาน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal ห [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 15 
อบต.ท่ามะนาว โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การ [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 29 
อบต.หนองบัว โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 69 
อบต.หัวสำโรง ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่2/2563 ครั้งที่ 1 [ 23 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 18 
ทต.เขาพระยาเดินธง ประชาสัมพันธ์ข่าวเพื่อเกษตรกร [ 23 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 30 
ทต.ลำนารายณ์ ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๑) (เพิ [ 23 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 81 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.จากถนนซับจำปา - บัวชุม ถึงบ้านนายหาร มีตรี [ 9 ธ.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.จากหน้าอาคารเอนกประสงค์ ถึงถนน คสล. หมู่ที [ 9 ธ.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.จากถนนซับจำปา - บัวชุม ถึงบ้านนายหาร มีตรี [ 9 ธ.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.จากหน้าอาคารเอนกประสงค์ ถึงถนน คสล. หมู่ที [ 9 ธ.ค. 2562 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (ประจำเดือนตุลาคม 2562 - มกราคม 2563) โดยว [ 1 ต.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เป็นเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง โดย [ 20 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เป็นเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง โดย [ 19 ก.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ภายในบริเวณที่ทำการ อบต.หนองผักแว่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ (มติสภาฯ 14 ส.ค.62) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ (มติสภาฯ 14 ส.ค.62) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2562 ]จ้างจัดทำวารสาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักแว่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิ [ 13 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2562 ]ซ่อมแซมรถตู้นั่งโดยสารเกิน 7 ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน นข 3180 ลพบุรี [ 10 ก.ย. 2562 ]

 
 
กระดานสนทนา
 
เว็บไซต์ อบต.หนองผักแว่น อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี (30 ก.ย. 2562)    อ่าน 183  ตอบ 0  
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
คู่มือประชาชน
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักแว่น อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 15230
  โทรศัพท์ : 036-790630-2 โทรสาร : 036-790633
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักแว่น
  จำนวนผู้เข้าชม 368,255 เริ่มนับ 24 ต.ค. 2562
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-084-2738

 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10