หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักแว่น
" หนองผักแว่นน่าอยู่ เชิดชูภูมิปัญญา นำพาความรู้
มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
วิสัยทัศน์ อบต.หนองผักแว่น
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักแว่น
1
2
 
นายกำพล ผลเพียร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักแว่น
 

 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนซับจำปา-บัวชุม ถึงบ้านนายหาร มีต [ 9 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 26 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าอาคารเอนกประสงค์ ถึงถนนคอนกรีตเ [ 9 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 34 
 
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หร [ 9 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 13 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หร [ 9 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หร [ 9 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนซับจำปา [ 6 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าอาคารเอ [ 6 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 10 
 
 
 
 
 
  ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
 
การดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกันควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1004  [ 27 มี.ค. 2563 ]
ซักซ้อมการออกเอกสารหลักฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2562 กศ. มท 0816.3/ว996  [ 27 มี.ค. 2563 ]
การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว899  [ 27 มี.ค. 2563 ]
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กรณีเร่งด่วน ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว982  [ 27 มี.ค. 2563 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว988 [เอกสารแนบ]  [ 27 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4518-4587 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 มี.ค. 2563 ]
แนวทางในการดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและการรักษาพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1842  [ 27 มี.ค. 2563 ]
การสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้ผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1841  [ 27 มี.ค. 2563 ]
แจ้งแนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 103 วรรคหนึ่ง (2) หรือ (4) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว976 [เอกสารแนบ]  [ 27 มี.ค. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว981  [ 26 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เพิ่มเติม) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4444-4517 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 มี.ค. 2563 ]
การบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ในปี 2563 ลงในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0803.3/4373  [ 26 มี.ค. 2563 ]
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1780 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 25 มี.ค. 2563 ]
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว967  [ 25 มี.ค. 2563 ]
การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 2) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว966 [แบบเสนอโครงการ]  [ 25 มี.ค. 2563 ]
โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว953  [ 25 มี.ค. 2563 ]
มาตรการการดำเนินการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในสถานที่ที่ประชาชนใช้บริการจำนวนมาก ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว955  [ 25 มี.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว964  [ 25 มี.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการขับเคลื่อนข้อเสนอมติสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2563 กพส. มท 0810.6/ว946  [ 25 มี.ค. 2563 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว950  [ 25 มี.ค. 2563 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 24 มี.ค. 2563 ]
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น กศ. มท 0816.4/ว949 [ผลการดำเนินงาน] [แบบรายงาน]  [ 24 มี.ค. 2563 ]
แจ้งขอเลื่อนการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2563 กพส. มท 0810.2/ว948  [ 24 มี.ค. 2563 ]
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว945  [ 24 มี.ค. 2563 ]
มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1759  [ 24 มี.ค. 2563 ]
 
 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 [ 5 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 181 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 [ 5 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 157 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 [ 28 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 308 
ที่ ลบ 0023.2/ว 1903 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต. จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 [ 25 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 326 
ที่ ลบ 0023.2/ว 1904 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 [ 25 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 303 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ. จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 276 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 210 
ที่ ลบ 0023.5/ว 1818 เรื่อง โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ [ 4 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 104 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 [ 6 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 452 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 [ 6 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 390 
ที่ ลบ 0023.5/ ว 1406 เรื่อง การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) [ 13 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 115 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี )ครั้งที่ 8/2562 [ 26 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 849 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 [ 25 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 428 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี )ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 [ 25 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 316 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 27 มถุนายน 2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 331 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 [ 27 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 210 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 185 
การจัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ [ 5 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 80 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 [ 31 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 152 
ขอเชิญชวนพิจารณาคัดเลือกนักบริหารฯ [ 21 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 72 
 
 
ทต.ดีลัง วิธีป้องกันเบื้องต้น โรคไวรัสโคโรน่า 2019 [ 28 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 27 
ทต.ดีลัง อยูบ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคโควิด 19 [ 28 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 24 
ทต.ดีลัง ดีลัง 3 อย่างพ้นโควิด 19 [ 28 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 31 
ทต.ดีลัง ชาวดีลังชวนล้างมือทั้งอำเภอ [ 28 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 25 
ทต.ดีลัง ชาวดีลังพร้อมใจป้องกัน COVID-19 [ 28 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 40 
ทต.ดีลัง ด้วยห่วงใย จากเทศบาลตำบลดีลัง [ 28 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 98 
อบต.มะนาวหวาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซ สาริกา-ไร่นายสอน สลุงแก้ว หมู [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.มะนาวหวาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซ.หนองขนาก หมู่ที่7 ต.มะนาวหวาน [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.มะนาวหวาน ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยหนองขนาก หมู่ที่ 7 ตำบลมะนาวหวาน อำเภอ [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.เขาพระยาเดินธง ประชาสัมพันธ์มาตรการในการให้บริการของ พมจ.ลพบุรี ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID- [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 9 
ทต.เขาพระงาม เว็บไซต์ ทต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี ให้บริการแล้วค่ะ [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 10 
อบต.หนองกระเบียน การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการประชุมสภา สม [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองบัว โครงการ Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองรี ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 26 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หัวสำโรง ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไ [ 26 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 15 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.จากถนนซับจำปา - บัวชุม ถึงบ้านนายหาร มีตรี [ 9 ธ.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.จากหน้าอาคารเอนกประสงค์ ถึงถนน คสล. หมู่ที [ 9 ธ.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.จากถนนซับจำปา - บัวชุม ถึงบ้านนายหาร มีตรี [ 9 ธ.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.จากหน้าอาคารเอนกประสงค์ ถึงถนน คสล. หมู่ที [ 9 ธ.ค. 2562 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (ประจำเดือนตุลาคม 2562 - มกราคม 2563) โดยว [ 1 ต.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เป็นเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง โดย [ 20 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เป็นเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง โดย [ 19 ก.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ภายในบริเวณที่ทำการ อบต.หนองผักแว่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ (มติสภาฯ 14 ส.ค.62) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ (มติสภาฯ 14 ส.ค.62) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2562 ]จ้างจัดทำวารสาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักแว่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิ [ 13 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2562 ]ซ่อมแซมรถตู้นั่งโดยสารเกิน 7 ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน นข 3180 ลพบุรี [ 10 ก.ย. 2562 ]

 
 
กระดานสนทนา
 
เว็บไซต์ อบต.หนองผักแว่น อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี (30 ก.ย. 2562)    อ่าน 84  ตอบ 0  
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
คู่มือประชาชน
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักแว่น อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 15230
  โทรศัพท์ : 036-790630-2 โทรสาร : 036-790633
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักแว่น
  จำนวนผู้เข้าชม 58,939 เริ่มนับ 24 ต.ค. 2562
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-084-2738

 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10